• Web
  • Audio: Japanese
  • Subtitle: English

Chouyaku Hyakuninisshu: Uta Koi. - Episode 7 - Yoshitaka and the Daughter of Minamoto no Yasumitsu: Fujiwara no Yoshitaka / Ko no Naishi and Michitaka: The Mother of Gido Sanshi

Comments